Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór
na stanowisko opiekuna dzieci na półkoloniach organizowanych  przez CK-MBP w Głuszycy.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

OPIEKUNA DZIECI NA PÓŁKOLONIACH

Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór
na stanowisko opiekuna dzieci na półkoloniach organizowanych  przez CK-MBP              w Głuszycy.

Warunki pracy:

 1. Praca w Centrum Kultury – MBP w Głuszycy – w programie wycieczki piesze, wyjazdowe oraz opieka stacjonarna.
 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta na czas:

I turnus:  od dnia 24 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. w godz. 8:00 – 16:00.            II turnus: od dnia 15 lipca 2024 r. do dnia  26 lipca 2024 r. w godz. 8:00 – 16:00.

 1. Czas pracy planowany:  po 8 godzin od poniedziałku do piątku.
 1. W dniach wyjazdu na wycieczki czas pracy może ulec zmianie.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Podstawowa wiedza na temat standardów i przepisów sanitarnych, bhp, p-poż .
 4. Minimum średnie wykształcenie i ukończony kurs dla wychowawców kolonii/półkolonii.
 5. Umiejętności współpracy i dobrej komunikacji.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opieka nad dziećmi.
 2. Realizowanie zajęć przygotowanych przez organizatora.
 3. Przestrzeganie regulaminu zajęć oraz zachowanie wszelkich form bezpieczeństwa wynikających z odrębnych przepisów dla opiekunów dzieci korzystających z form wypoczynku.
 4. Inne zadania powierzone przez Zleceniodawcę związane z realizacją przedmiotu Umowy.

 

W załączeniu oferta kandydata.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury – MBP      w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26 w terminie do dnia 05.2024 r. godz. 14:00.       Koperta powinny zawierać adnotację: ,,Nabór na stanowisko opiekuna dzieci na półkoloniach”.
 3. Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Centrum Kultury – MBP oraz na tablicy ogłoszeń CK – MBP w Głuszycy.

Kandydat podlega standardowym procedurom wynikającym z przepisów o ochronie małoletnich.

Dyrektor CK-MBP w Głuszycy zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

zal_nr_1_opiekun dzieci(2)

Nabór na stanowisko opiekuna do dzieci (4) (1)