Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Ogłasza Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:

  1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

„Odnowa i rozwój wsi”, limit dostępnych środków: 695 881,19 złotych

  1. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się
    do osiągnięcia celów tej osi tzw.
    Małe projekty,

limit dostępnych środków: 243 271,85 złotych.

Termin składania wniosków: od 21.10.2013r. do 05.11.2013r. do godz. 1400

Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się  w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celom ogólnym:

Cel ogólny 1: Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie wspólnych działań służących poprawie infrastruktury regionu zwłaszcza turystycznej, technicznej i społecznej.

Cele szczegółowe:

1.1. Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej powodujący wzrost dochodów w regionie.

1.2. Funkcjonowanie infrastruktury społecznej dostosowane do potrzeb aktywności lokalnej.

Cel ogólny 5: Tworzenie w regionie miejsc i warunków do rozwoju i do zamieszkania ludzi młodych i aktywnych.

Cele szczegółowe:  5.2. Rozwój produktów i usług lokalnych opartych o zasoby regionu

Miejsce i tryb składania wniosków:  

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz
z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Główna 83,
57 – 430 Jugów w godz. 9.00 – 14.00                               Tel./fax.: 74 87 16 150

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe:

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów,
a także kryteria wyboru operacji dostępne są:

ü  w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,

ü  na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl, a także na stronach internetowych Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl

ü  Minimalne wymagania, których  spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z:

– warunkami wsparcia w ramach LSR

– co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR

– co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:

– co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty

– co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.