fzgns 2013_plakat maly

Już po raz piąty zabrzmią gitary w pięknych plenerach stoku przy Łomnickiej Chacie. Będzie konkurs dla miłośników sześciu strun, a w części koncertowej, wystąpią: Bieguni, Cisza Jak Ta, Próba Mikrofonu i Małżeństwo z Rozsądku. Całość poprowadzi Janusz Bujko.

 Tegoroczna edycja Festiwalu Z Gitarą Na Stoku rozpocznie się 17 sierpnia o godz. 16 częścią konkursową. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia do pobrania pod adresem: http://sdrv.ms/1aYHufS Zgłoszenie można dostarczyć także osobiście, przesłać dodatkowo na adres: ckmbp@interia.pl lub faxem 74.8456.304. Wszelkie informacje dostępne także pod nr tel. 500011575.

O godz. 18 przewidziany jest występ zespołu ,,Cisza Jak Ta”, znanego z nowoczesnych i bogatych aranżacji piosenek nutu folk-poetyckiego. Zespół wydał 6 płyt, ma w swoim repertuarze blisko 70 utworów i zagrał w ciągu 10 lat działalności 400 koncertów. ,,Próba Mikrofonu” – zespół, jaki zawiązał się po ubiegłorocznej edycji Festiwalu Z gitarą Na Stoku, wystąpi o godz. 20.

Tuż po nich – o godz. 21 – scenę we władanie przejmą Bieguni, laureaci wielu prestiżowych przeglądów piosenek poetyckich, artystycznych i studenckich. W repertuarze zespołu można odnaleźć zarówno nastrojowe ballady, jak i folkowe brzmienia z elementami muzyki etnicznej, samby, bossanowy i swinga. V edycję Festiwalu  Z Gitarą Na Stoku. zakończy występ Małżeństwa z Rozsądku, mającego na swoim koncie 4 płyty, a każdą z nich w niepowtarzalnym stylu – począwszy od lekkich, łagodnych klimatów, poprzez elementy folku i jazzu, a na  bluesie kończąc.

Na wszystkich miłośników gitarowego brzmienia w pięknych górskich plenerach czeka jeszcze kilka niespodzianek, m.in. występ zespołu ,,Nieobecni”, nocne biesiadowanie przy ogniskach i in.

Organizatorem V edycji Festiwalu Z Gitarą Na Stoku jest Centrum Kultury-MBP w Głuszycy, samorządowa instytucja kultury Gminy Głuszyca.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

udziału w konkursie Festiwalu „Z gitarą na stoku”.

Miejsce i termin: Łomnicka Chata, Łomnica, 17.8.2013 r.

 

 

 

1.            Telefon kontaktowy, adres:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2.            Imiona i nazwiska solisty lub nazwa zespołu

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

3.            Liczba uczestników / dot. zespołu/     ……….

 

4.            Trzy tytuły utworu.

Uwaga! Koniecznie należy podać kompozytora muzyki i autora tekstu.

 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Braki kompletnych informacji oraz nieczytelność karty zgłoszenia może być powodem odrzucenia zgłoszenia bez poinformowania zainteresowanych.

 

 

 

Informacja uzupełniająca (w imieniu jury): zalecane jest przesyłanie przez wykonawców tekstów wykonywanych piosenek. Teksty można dołączyć do karty zgłoszenia, jako oddzielne pliki (lub dostarczyć wydruki przed występem).

 

 

UWAGA! Każdy wykonawca ma maks. 5 minut na zamontowanie się ze swoim sprzętem i rozpoczęcie występu. Przekroczenie tego czasu będzie skutkować dyskwalifikacją.

Kompozycje konkursowe muszą być piosenkami, czyli utworami śpiewanymi. Zalecamy występy w formie akustycznej – z użyciem instrumentów akustycznych. Nie ma wymogu użycia gitary – akompaniament może być wykonywany na dowolnych innych instrumentach, których przygotowanie do występu zmieści się limicie czasowym wyznaczonego czasu przygotowawczego.

 

 REGULAMIN
PRZEGLĄDU „Z GITARĄ NA STOKU” 2013
I. ORGANIZATOR:
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel. +48 74 84 56 334, www.ckmbp.gluszyca.pl, gitara.gluszyca@hotmail.com
II. CEL PRZEGLĄDU:
1. Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej, autorskiej, górskiej, turystycznej itd. wykonywanej z akompaniamentem własnym lub „na żywo”.
2. Inspiracja twórców i wykonawców do własnych muzycznych poszukiwań artystycznych.
3. Umożliwienie kontaktu twórcom amatorskim z profesjonalnymi.
4. Wspieranie twórczości amatorskiej. III. MIEJSCE I TERMIN:
Miejsce: Łomnicka Chata, Łomnica, Termin: 17 sierpnia 2013 r. (sobota) w godz. 16.00-18.00
Wykonawcy muszą być w stanie gotowości do występu w czasie od 15.00-19.00 ze względu na możliwość przesunięć czasowych.
Ogłoszenie wyników nastąpi po posiedzeniu jury, w przerwie między koncertami.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikiem może być każdy wykonawca piosenki, niezależnie od wieku. Decyzje jury są niepodważalne i nieodwołalne. Najważniejszym z warunków uczestnictwa jest pozostawanie wykonawcą amatorskim.
2. Wykonawcą amatorskim jest każdy wykonawca, który nie posiada wyższego wykształcenia muzycznego, a także, dla którego występy arty-styczne nie stanowią głównego źródła utrzymania.
3. Organizator przyjmuje zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i zespołów, instytucji, organizacji itd.
4. Każdy wykonawca przygotowuje 3 utwory o repertuarze dopasowanym do specyfiki przeglądu. Jury ma prawo ze zgłoszonych utworów wybrać dowolną ich ilość do przesłuchania konkursowego i ma prawo przerwać wykonanie utworu w chwili, kiedy nawet na podstawie frag-mentu jest możliwe dokonanie oceny. Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 10 min.
5. Stosuje się wykonania z akompaniamentem instrumentalnym na żywo (nie używamy tzw. podkładów w formie „plejbek” lub „półplejbek”).
5. Dodatkowo punktowane są utwory autorskie (własne teksty piosenek i własna kompozycja).
6. Zgłaszający są zobowiązani do wcześniejszego przekazania Organizatorowi wypełnionej karty uczestnictwa, która jest podstawą do zakwalifi-kowania do konkursu. Kartę uczestnictwa należy przekazać organizatorowi w formie fizycznej (wypełniony druk), elektronicznie (na adres: gitara.gluszyca@hotmai.com) lub faksem pod nr +48 74 84 56 304.
7. Udział w przeglądzie jest nieodpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 sierpnia 2013 r. W przypadku zgłoszenia dużej ilości uczestni-ków o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym organizator ma prawo kwestię kwalifikacji przekazać jury. Do konkursu można się także zgłosić z wydrukowaną kartą zgłoszeniową bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu, jednak dopuszczenie do występu nastąpi tylko w przypadku wolnego limitu czasowego po przesłuchaniu wcześniej zgłoszonych wykonawców.
8. Zgłoszenie uczestnictwa stanowi jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora utworów i zapisu występu (dźwięk, wideo, zdjęcia, tekst, zapis nutowy itd.).
9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców. Podział nagród zostanie ustalony w czasie posiedzenia jury. Organizator przed rozpoczęciem konkursu określi jury pulę (formę, zakres, ilość) posiadanych nagród do podziału przez jury.
VI. JURY:
Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów jury, które przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Jury w porozumieniu z organizatorem ustala podział nagród. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny, z wyłączeniem sytuacji naruszenia przez nagrodzonego wykonawcę przepisów wynikających z praw autorskich do wykonywanych utworów, w zakresie właściwych przepisów.
VII. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.
2. Uczestnicy muszą posiadać własny sprzęt i instrumenty służące do prezentacji utworów. Obsługa dźwiękowa umożliwia tylko wpięcie się do miksera. Sposób podłączenia i nagłośnienia określa obsługa techniczna i nie ma obowiązku spełnienia oczekiwań wykonawców, ale dba o moż-liwie najlepsze nagłośnienie wykonawcy w ramach posiadanego wyposażenia.
VIII. POZOSTAŁE UWAGI:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o przeglądzie we własnych środowiskach twórczych.
3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca, tel. +48 74 84 56 334
www.ckmbp.gluszyca.pl