dyktando-1017-plakat REGULAMIN V DYKTANDA MIEJSKIEGO W GŁUSZYCY 2017

w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

I CELE DYKTANDA:

 • kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • utrwalanie umiejętności poprawnego pisania,
 • dbałość o piękno języka polskiego,
 • popularyzowanie kultury języka ojczystego,
 • możliwość sprawdzenia własnej intuicji ortograficznej,
 • kształtowanie znajomości ortografii,
 • podniesienie własnej kultury językowej poprzez dbałość o poprawność wypowiedzi pisemnej,
 • aktywizacja i integracja mieszkańców.

II UCZESTNICY DYKTANDA:

 • Mieszkańcy Gminy Głuszyca, którzy mają ukończone 13 lat.
 • Osoby mieszkające poza Gminą Głuszyca, zatrudnione w głuszyckich instytucjach i zakładach pracy.
 • W dyktandzie nie mogą uczestniczyć studenci filologii polskiej, osoby posiadające wykształcenie polonistyczne ani pracownicy CK-MBP w Głuszycy.

III ORGANIZATOR:

 • Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

IV PATRONAT HONOROWY:

 • Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura
 • Burmistrz Głuszycy Roman Głód

V TERMIN:

 • 18 lutego 2017 r., godz. 10:00

VI MIEJSCE:

 • Sala Widowiskowa Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 (1 piętro).

VII ZGŁOSZEMIA :

 • Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2017 r. do godz. 17:00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej W Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 (parter)

VIII FUNDATORZY NAGRÓD:

 • Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura
 • Burmistrz Głuszycy Roman Głód
 • John Cotton Europe Sp. z o.o
 • CK-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

IX JURY:

 • Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Jury powołane przez Organizatora.

X ZASADY:

 • W dyktandzie biorą udział dwuosobowe drużyny reprezentujące instytucje działające na terenie Gminy Głuszyca, oraz osoby zgłoszone indywidualnie w regulaminowym terminie.
 • W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 40 osób (o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń).
 • Każdy uczestnik powinien posiadać własny długopis.
 • Rejestracja uczestników oraz kodowanie kart Dyktanda rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem Konkursu, tj. od godziny 9:30 na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • Koperta z tekstem dyktanda zostanie otwarta tuż przed rozpoczęciem konkursu w obecności jego uczestników, a jego treść zostanie odczytana w sposób zrozumiały dla wszystkich.
 • Podczas pisania nie wolno się porozumiewać, korzystać z pomocy naukowych, telefonów komórkowych, laptopów itp.
 • Dyktowany tekst należy pisać wyraźnie i starannie, ewentualne błędy należy przekreślić, a cały wyraz napisać poprawnie. Nie należy pisać literami drukowanymi.
 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszących.
 • Ocenie podlega zarówno ortografia jak i interpunkcja.
 • Za poprawnie napisany tekst uczestnik otrzymuje 200 punktów. Za każdy błąd ortograficzny będą odjęte 2 punkty, za błędy interpunkcyjne i literowe 1 punkt.
 • W kategorii grupowej suma punktów uzyskanych w grupie będzie podzielona przez 2.
 • Spośród wszystkich osób uczestniczących w konkursie zostanie wyłoniony indywidualny zwycięzca (osoba, która popełniła najmniej błędów ortograficznych i interpunkcyjnych) – „Mistrz Ortografii 2017”.
 • Nagrodzona zostanie także drużyna, która zachowa największą ilość punktów.
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu po przerwie, podczas której przewidziany jest poczęstunek i część artystyczna.
 • Jury poda do publicznej wiadomości informację o trzech najlepiej napisanych dyktandach w kategorii indywidualnej oraz o trzech najlepszych drużynach.
 • Decyzja Jury jest ostateczna.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatorów V Dyktanda Miejskiego w Głuszycy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych – Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

XI NAGRODY:

 • Mistrz Ortografii 2017” otrzyma statuetkę oraz nagrodę ufundowaną przez Sponsorów.
 • Przewiduje się również nagrody indywidualne za drugie i trzecie miejsce.
 • Przewiduje się jedną nagrodę dla najlepszej drużyny.
 • Przewiduje się dodatkową nagrodę dla najlepszego uczestnika w kategorii wiekowej do 18 roku życia.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

XII INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 748 456 334 w.12