Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego na obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy ul. Dolnej 2, zarządzanym przez CK-MBP w Głuszycy.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKOPRACOWNIKA GOSPODARCZEGO NA OBIEKCIE KĄPIELOWYM W GŁUSZYCY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO NA OBIEKCIE KĄPIELOWYM  W GŁUSZYCY

Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór
na stanowisko pracownika gospodarczego na obiekcie kąpielowym w Głuszycy przy      ul. Dolnej 2, zarządzanym przez CK-MBP w Głuszycy.

Warunki pracy:

 1. Praca dotyczy obiektu zlokalizowanego na terenie Gminy Głuszyca – basen kąpielowy przy ul. Dolnej 2.
 2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta na czas od dnia 29.04.2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
 3. Godziny pracy 6:00 – 14:00
 1. Czas pracy może ulegać zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i ustalany będzie na bieżąco.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Podstawowa wiedza na temat standardów i przepisów BHP.
 4. Wiedza i umiejętności w zakresie  prac konserwacyjno- malarskich, obsługi kosiarki.
 5. Dobra kondycja fizyczna.
 6. Umiejętności techniczne.
 7. Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Czyszczenie niecek basenowych przygotowanie do malowania.
 2. Malowanie niecek basenowych.
 3. Pomoc przy pracach związanych z czyszczeniem ujęcia wody.
 4. Oczyszczenie chodników/ciągów komunikacyjnych z trawy i chwastów na obiekcie

kąpielowym.

 1. Koszenie trawy na obiektach zarządzanych przez Zleceniodawcę.
 2. Pomoc przy imprezach plenerowych organizowanych przez Zleceniodawcę.
 3. Inne prace porządkowe, wynikające z bieżących poleceń Zleceniodawcy.

W załączeniu oferta kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Centrum Kultury – MBP w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26 w godzinach od 9:00 do 14:00 w terminie do dnia 04.2024 r. Koperta powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego na obiekcie kąpielowym w Głuszycy”.
 1. Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie – nie będą rozpatrywane.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Centrum Kultury – MBP oraz na tablicy ogłoszeń CK – MBP w Głuszycy.

Kandydat podlega standardowym procedurom wynikającym z przepisów o ochronie małoletnich.

Dyrektor CK-MBP w Głuszycy zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dokument do pobrania:

zal_nr_1_pracownik gospodarczy(2)(2)

Nabór pracownik gospodarczy