Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy ogłasza nabór
na stanowisko animatora sportu na kompleksie boisk  ORLIK  w Głuszycy przy ul. Dolnej, zarządzanym przez CK-MBP w Głuszycy.

Warunki pracy:

 1. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2024 roku.
 2. Praca dotyczy obiektu zlokalizowanego na terenie Gminy Głuszyca – kompleks boisk Orlik przy ul. Dolnej.
 3. Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca:  do 50 godzin.
 4. Praca w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele – godziny ustalane na bieżąco – grafik na dany miesiąc.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Ukończone 18 rok życia.
 2. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystanie    z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizator zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i rodzin.
 2. Realizacja harmonogramu pracy.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
 4. Współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej.
 5. Współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu.
 6. Promocja gminy poprzez działanie prowadzone na obiektach sportowych.
 7. Angażowanie się w organizację turniejów i atrakcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Gminę Głuszyca, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.
 8. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.
 9. Utrzymanie porządku na obiekcie.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.
 11. Inne wymagania wynikające z Regulaminu działalności  kompleksu boisk  ,,ORLIK”.

Wymagane dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 – oferta kandydata.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (jeśli dotyczy).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie  Centrum Kultury – MBP w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26 w godzinach od 9:00 do 15:00 w terminie do 28.02.2024 r. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór – Animator Orlik”.
 • Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie – nie będą rozpatrywane.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Centrum Kultury – MBP oraz na tablicy ogłoszeń CK – MBP w Głuszycy.

Dyrektor CK-MBP w Głuszycy zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

zal_nr_1_oferta_animator-orlik