stoktorki

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
INSTRUKTORA TAŃCA ZUMBY
w ramach programu „Dolnośląskie Stokrotki” współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego
Celem projektu „Dolnośląskie Stokrotki w gminie Głuszyca” jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z miasta i wsi gminy Głuszyca, mających utrudniony dostęp
do zróżnicowanej oferty ogólnorozwojowej poprzez stworzenie w głuszyckim Centrum Kultury dwóch grup tanecznych – tańca Zumba, liczących około 12 osób, różnorodnych wiekowo.

Wymagania:

1. uprawnienia trenera do prowadzenia rekreacji ruchowej/fitness,
2. certyfikat do prowadzenia zajęć Zumba/taniec
3. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
4. umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy

Termin i miejsce wykonania zadania:

Termin: 07.10.2015 r. – 05.12.2015 r.,
Miejsce: Sala Widowiskowa w Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna
w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca.
Zakres wykonywanych zadań:

1. przeprowadzenie warsztatów tanecznych – taniec Zumba dla dwóch grup, każda po ok 12 osób (g. I od 7 do 12 lat., g. II od 13 do 18 lat), 2 razy w tygodniu po 1,5 h – łącznie 42h
2. przygotowanie grup oraz opieka podczas zorganizowanego „Międzygminnego pokazu dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych”– 05.12 2015

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie),
5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.

Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych
w sekretariacie Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grunwaldzka 26,
58-340 Głuszyca w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko INSTRUKTOR TAŃCA ZUMBY, w terminie do dnia 21.09.2015 r. do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej CK-MBP i UM Głuszyca.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

Głuszyca, dnia 16.09.2015 r.