Serdecznie zapraszamy do czytelni internetowej CK-MBP na webinar dedykowany dla Dolnego Śląska 20 października 2021 r. na godz. 11:00 na platformie Teams. Planowana tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:
ARiMR:
• Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników.
KOWR
• Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.
NFOŚiGW:
• Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
• Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pocho-dzących z działalności rolniczej;
• Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
• Program Czyste Powietrze;
KRUS:
• Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rol-ników
• Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus, e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej, e-zaświadczenie
• Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19
Grupa Azoty:
• trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)
• CBJ: badania gleby.