Miło nam przekazać, że decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zadanie pn. „Sowiogórskie skarby – w obiektywie i w sieci” złożone przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy zostało wybrane do finansowania. Pomysł będzie realizowany w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wniosek złożony przez głuszycką instytucję kultury zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Dla zaplanowanego zadania „Sowiogórskie skarby – w obiektywie i w sieci” – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i /lub organizacja edukacji przyrodniczej i klimatycznej – Rada LGD ustaliła kwotę wsparcia dla CK-MBP w Głuszycy w wysokości 8998 zł.

Zadanie przewiduje organizację konkursu fotograficznego ukazującego potencjał przyrodniczo-krajobrazowy 5 gmin Partnerstwa Sowiogórskiego oraz przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w formie on-line wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. Realizacja zadania zaplanowana jest w okresie nadchodzących wakacji- dodaje koordynator zadania Sabina Jelewska, dyrektor CK-MBP w Głuszycy.