Dyrektor Centrum Kultury – MBP w Głuszycy  ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko animatora obiektu sportowego – boiska

przy ul. Dolnej w Głuszycy

wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK  2012”

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

 

I. Wymagania niezbędne:

1.  Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo –

     – rekreacyjnych tj. m. in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.

2.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

     II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

 

1.  Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych,

pokazów i konkursów sportowych, turniejów a także organizowanie i przeprowadzanie

innych –  uzgodnionych i zatwierdzonych przez Dyrektora CK-MBP – form zajęć

sportowych   i   rekreacyjnych.

2.  Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć – jeden animator lub po 80 godzin dla dwóch animatorów.

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do

organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych.

2.  Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania

stażu pracy.

3.  Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności

prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie.

4.  Referencje – w przypadku ich posiadania.

5. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzeń związanych z realizacją programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

      IV. Informacje dodatkowe:

1.  Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia obejmującej min. 160 godz. zajęć miesięcznie (dla jednego animatora) lub 80h zajęć miesięcznie (w przypadku dwóch animatorów) – praca w godzinach popołudniowych w tygodniu i od rana w soboty i niedziele.

3. Wynagrodzenie miesięczne 2 000,00 zł. brutto dla jednego animatora lub 1000,00  brutto w przypadku dwóch animatorów.

4.  Szczegółowy zakres obowiązków animatora na obiekcie zostanie określony przez Dyrektora

CK-MBP.

5.  Planowany okres zatrudnienia: czerwiec – listopad 2012 r.

 

  1. V.    Termin  składania ofert  do dnia 30.05.2012 r.

VI. Miejsce składania ofert:

            Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna

            ul. Grunwaldzka 26

            58-340 Głuszyca

            od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00  w biurze  (parter)

 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: ckmbp@gluszyca.pl.

Dyrektor Centrum Kultury – MBP

Magdalena Jarosz