OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOLCACH

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Kolcach.

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

ul. Grunwaldzka 26

58-340 Głuszyca

tel. 74 8456 334

Miejsce pracy:

Świetlica wiejska w Kolcach

Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, praca w godzinach popołudniowych tj.15.00-19.00
od poniedziałku do piątku

Wymagania konieczne:

wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiki kulturalno-oświatowej,

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

– cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nie być karaną/ym za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej

postępowanie karne,

Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

-wysoka kultura osobista,

– komunikatywność,

– umiejętności plastyczne, muzyczne,

– kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

– prawo jazdy.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

– planowanie, organizowanie, prowadzenie różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą,

– nadzór nad pomieszczeniami świetlicy,

– sprzątanie pomieszczeń świetlicy,

– dbałość o powierzone mienie.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

– curriculum vitae (ze zdjęciem),

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-kserokopie świadectw pracy,

-kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

publicznych,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania

rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
.

  • List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy do dnia 05.08.2016r. włącznie do godz. 15.00 w sekretariacie CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Kolcach”. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania konieczne w dniu 9 sierpnia 2016r. do godz. 15.00 drogą telefoniczną zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzone w dniu 10 sierpnia 2016r. w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy od godz. 9.00.

  • Zastrzegamy, że kandydaci, którzy nie spełniają wymagań koniecznych nie zostaną powiadomieni o kolejnych etapach rekrutacji.

Monika Rejman

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Głuszycy