Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy poszukuje pracownika na stanowisko: instruktor. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 15.00 w siedzibie CK-MBP w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: INSTRUKTOR

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy:
INSTRUKTOR w wymiarze: 1 etat.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • planowanie, organizacja i realizacja imprez kulturalnych (np. koncertów muzycznych, wystaw, przedstawień teatralnych i innych imprez kulturalnych),

 • organizacja konkursów, przeglądów, warsztatów,

 • organizacja imprez własnych i imprez na zlecenie instytucji, firm i innych podmiotów,

 • współpraca przy przygotowaniu i prowadzeniu oferty zajęć da dzieci, młodzieży, dorosłych,

 • sporządzanie programów, planów zajęć oraz sprawozdań,
 • organizacja działań artystycznych mających na celu rozbudzanie wrażliwości artystycznej odbiorców oraz upowszechniania kultury,

 • wspieranie, propagowanie i prowadzenie amatorskich ruchów artystycznych,

 • inicjowanie, organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych, w tym kół zainteresowań, pracowni artystycznych, warsztatów, kursów itp. działalności edukacyjno – artystycznej,

 • tworzenie kalendarza wydarzeń,

 • promocja imprez oraz działań instytucji na stronie internetowej Centrum,
 • pełnienie obowiązków związanych z obsługą kontaktu z odbiorcami kultury i uczestnikami zajęć Centrum,

 • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych oraz nadzór nad prawidłowym przekazem informacyjnym,

 • promocja działalności kulturalnej Centrum,

 • tworzenie materiałów promocyjnych wydarzeń,

 • obsługa fotograficzna imprez,

 • redagowanie tekstów na stronę internetową,

 • organizacja widowni,

 • przygotowanie i dystrybucja biletów, zaproszeń i wejściówek,

 • analiza rynku pod kątem oczekiwań odbiorców,

 • inspirowanie i angażowanie mieszkańców w działalność Centrum,

 • współpraca z placówkami oświatowymi, z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu,

 • tworzenie i prowadzenie działań projektowych.

Warunki pracy na w/w stanowisku:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w trybie zmianowym, także w soboty i w niedziele,
 • miejsce pracy: Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,
  ul. Grunwaldzka 26 oraz praca wykonywana w terenie.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dobra znajomość pakietu MS Office oraz programów graficznych ,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w pracy estradowej, artystycznej lub animacyjnej,
 • rozeznanie na rynku artystycznym,
 • wiedza i doświadczenie na temat pozyskiwania środków i projektów zewnętrznych,
 • bardzo dobra organizacja czasu i własnej pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność do pracy w weekendy oraz w godzinach popołudniowych
  i wieczornych,
 • wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów typowych w pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć artystycznych poparte doświadczeniem,
 • doświadczenie i pomysły na prowadzenie zajęć dla dzieci/młodzieży,
 • doświadczenie w organizacji eventów online (mile widziane)

 • silna motywacja do pracy i rozwoju,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu projektów z obszaru kultury i/lub zarządzania projektami innymi niż kulturalne;

 • pożądane kompetencje: kreatywność, predyspozycje do występowania przed publicznością, terminowość, sumienność, komunikatywność, obowiązkowość, szybka adaptacja w nowym otoczeniu, umiejętność pracy w zespole, ukierunkowanie na rezultaty pracy.

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. CV.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących doświadczenie zawodowe.

5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych, których podanie było dobrowolne.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „Wymagane dokumenty”. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych

Sposób i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26
do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 15.00 w z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko – instruktor lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko – instruktor do dnia 18 listopada 2022 r. na adres Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26 58-340 Głuszyca, przy czym oferta musi wpłynąć do godz. 15.00 w ww. dniu.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na oferty, które spełniają wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, a złożona oferta spełnia wymagania formalne. Ważne: prosimy w dokumentach aplikacyjnych podać numer telefoniczny do kontaktu.

Dokumenty do pobrania:

-Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

-Oświadczenie o niekaralności

-Oświadczenie RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna
  w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:ckmbp@gluszyca.pl.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

 • art. 9 ust. 2 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 2. Dane osobowe niezatrudnionych kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji. Dokumenty wyłonionego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

 5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Do pobrania:

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych(1)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie