2016 IVDyktando miejskie - plakat popr.Wkrótce kolejna edycja Dyktanda Miejskiego.

Zachęcamy Państwa uczestnictwa!

REGULAMIN IV DYKTANDA MIEJSKIEGO GŁUSZYCA 2016

I CELE DYKTANDA:
– kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną,
– kształtowanie umiejętności poprawnego pisania,
– dbałość o piękno języka polskiego,
– popularyzowanie kultury języka ojczystego,
– możliwość sprawdzenia własnej intuicji ortograficznej,
– kształtowanie znajomości ortografii,
– podniesienie własnej kultury językowej poprzez dbałość o poprawność wypowiedzi pisemnej,
– aktywizacja i integracja mieszkańców.

II UCZESTNICY DYKTANDA:
IV Dyktando Miejskie w Głuszycy skierowane jest do mieszkańców miasta i gminy Głuszyca, którzy mają ukończone 13 lat. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie polonistyczne, studenci filologii polskiej oraz pracownicy CK-MBP w Głuszycy.

III ORGANIZATOR:
Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

IV TERMIN:
20 lutego 2016 roku, godz. 11.00

V MIEJSCE:
Sala Widowiskowa Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26.

VI ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy do 16 lutego 2016 roku do godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 (parter).

VII PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta Głuszyca Roman Głód

VIII FUNDATOR NAGRÓD:
Burmistrz Miasta Głuszyca Roman Głód
CK-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy Sponsorzy

IX JURY:
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja powołana przez Organizatora

X ZASADY UCZESTNICTWA:
– W dyktandzie biorą udział osoby zgłoszone indywidualnie w regulaminowym terminie.
– W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 40 osób (decydować będzie kolejność zgłoszeń).
– Każdy uczestnik powinien posiadać własny długopis.
– Rejestracja uczestników rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem Dyktanda (od godziny 10.30).
– Tekst dyktanda jest jednakowy dla wszystkich uczestników.
– Koperta z tekstem dyktanda zostanie otwarta tuż przed rozpoczęciem konkursu w obecności uczestników, a jego treść zostanie odczytana w sposób zrozumiały.
– Podczas pisania nie wolno się porozumiewać, korzystać z pomocy naukowych, telefonów komórkowych, laptopów itp.
– Dyktowany tekst należy pisać wyraźnie i starannie, ewentualne błędy należy przekreślić, a cały wyraz napisać poprawnie. Nie należy pisać literami drukowanymi.
– Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszących.
– Ocenie podlega zarówno ortografia jak i interpunkcja.
– Za poprawnie napisany tekst uczestnik otrzymuje 200 punktów. Za każdy błąd ortograficzny będą odjęte 2 punkty, za błędy interpunkcyjne i literowe 1 punkt.
– Spośród osób uczestniczących w IV Dyktandzie Miejskim zostanie wyłoniony indywidualny zwycięzca (osoba, która zachowała największą ilość punktów) – „Mistrz Ortografii 2016”.
– Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
– Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu po przerwie, podczas której przewidziana jest część artystyczna.
– Komisja oceniająca dyktando poda do publicznej wiadomości tylko informację o trzech najlepiej napisanych dyktandach.
– Zgłoszenie uczestnictwa w dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatorów III Dyktanda Miejskiego w Głuszycy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

XI NAGRODY:
„Mistrz Ortografii 2016” otrzyma statuetkę oraz nagrodę ufundowaną sponsorów.
Przewiduje się również nagrody za drugie i trzecie miejsce.
Dodatkowo zostanie ufundowana przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda nagroda dla najlepszego uczestnika w kategorii wiekowej do 18 roku życia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
XII INFORMACJE DODATKOWE:
Wszelkie dodatkowe informacje: pod numerem telefonu 74 84 56 334 w. 12