II Dyktando miejskie - plakat 6 listopada

REGULAMIN II DYKTANDA MIEJSKIEGO
GŁUSZYCA 2014
I  CELE DYKTANDA:
– kultywowanie tradycji posługiwania się poprawną polszczyzną,
– kształtowanie umiejętności poprawnego pisania,
– dbałość o piękno języka polskiego,
– popularyzowanie kultury języka ojczystego,
– możliwość sprawdzenia własnej intuicji ortograficznej,
– kształtowanie znajomości ortografii,
– podniesienie własnej kultury językowej poprzez dbałość o poprawność wypowiedzi pisemnej,
– aktywizacja i integracja mieszkańców.
II  UCZESTNICY DYKTANDA:
II Dyktando Miejskie w Głuszycy skierowane jest do wszystkich chętnych, poza osobami posiadającymi wykształcenie polonistyczne, studentami filologii polskiej oraz pracownikami CK-MBP w Głuszycy.
III  ORGANIZATOR:
Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
IV  TERMIN:
6 listopada 2014 roku, godz. 16.00
V  MIEJSCE:
Sala Widowiskowa Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26.
VI  ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy do 03 listopada 2014 roku do godz. 18.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 (parter).
VII  PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta Alicja Ogorzelec
VIII  PATRONAT MEDIALNY:
Panorama Wałbrzyska
portal Walbrzyszek.com
portal Wiadomości Wałbrzyskie
Telewizja Dami Wałbrzych
IX  FUNDATOR NAGRÓD:
CK-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
X JURY:
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja powołana przez Organizatora
XI ZASADY UCZESTNICTWA:
– W dyktandzie biorą udział osoby zgłoszone indywidualnie w regulaminowym terminie.
– W dyktandzie może wziąć udział maksymalnie 40 osób (decydować będzie kolejność zgłoszeń).
– Każdy uczestnik powinien posiadać własny długopis.
– Rejestracja uczestników rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem Dyktanda (od godziny 15 ³º).
– Tekst dyktanda jest jednakowy dla wszystkich uczestników.
– Koperta z tekstem dyktanda zostanie otwarta tuż przed rozpoczęciem konkursu w obecności uczestników, a jego treść zostanie  odczytana w sposób zrozumiały.
– Podczas pisania nie wolno się porozumiewać, korzystać z pomocy naukowych, telefonów komórkowych, laptopów itp.
– Dyktowany tekst należy pisać wyraźnie i starannie, ewentualne błędy należy przekreślić, a cały wyraz napisać poprawnie. Nie należy pisać literami drukowanymi.
– Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszących.
– Ocenie podlega zarówno ortografia jak i interpunkcja.
– Za poprawnie napisany tekst uczestnik otrzymuje 200 punktów. Za każdy błąd ortograficzny będą odjęte 2 punkty, za błędy interpunkcyjne i literowe 1 punkt.
– Spośród osób uczestniczących w II Dyktandzie Miejskim zostanie wyłoniony indywidualny zwycięzca (osoba, która zachowała największą ilość punktów) – „Mistrz Ortografii 2014”.
– Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.
– Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu po przerwie, podczas której przewidziany jest poczęstunek i część artystyczna.
– Komisja oceniająca dyktando poda do publicznej wiadomości tylko informację o trzech najlepiej napisanych dyktandach.
– Zgłoszenie uczestnictwa w dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatorów II Dyktanda Miejskiego w Głuszycy (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
XII NAGRODY:
„Mistrz Ortografii 2014” otrzyma nagrodę ufundowaną przez Organizatora; przewiduje się również nagrody za drugie i trzecie miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
XIII INFORMACJE DODATKOWE:
Wszelkie dodatkowe informacje: pod numerem telefonu 74 84 56 334 w. 12